דיווח לצרכי מס על בסיס מזומן – התייחסות לפס"ד מיקוד ישראל

חוזר לקוחות מרץ 2023

דיווח לצרכי מס על בסיס מזומן – התייחסות לפס"ד מיקוד ישראל

האפשרות לדווח לצרכי מס על בסיס מזומן עלתה בשנים האחרונות בכמעט כל דיון שומה של חברה נותנת שירותים ללא מלאי.

לאורך עשרות שנים רשות המסים הכירה באפשרות של חברות נותנות שירותים ללא מלאי לדווח לצרכי מס על בסיס מזומן, אף אילו הדו"ח הכספי שלהם ערוך על בסיס צבירה והמעבר לבסיס מזומן מבוצע בדו"ח ההתאמה. בשנת 2012 החליטה רשות המסים לשנות את עמדתה, במסגרת פרסום הוראת ביצוע 8/2012 ("הוראת הביצוע"), לפיה חברה אשר ערכה דו"ח כספי חשבונאי על בסיס צבירה, אינה רשאית לשנות את בסיס הדיווח לצרכי מס בדו"ח ההתאמה לבסיס מזומן.

לאחר שנים רבות בהן לא ניתן פס"ד בנושא דיווח על בסיס מזומן, לאחרונה פורסם פס"ד מיקוד ישראל, אשר כולל התייחסות ראשונה של בית המשפט להוראת הביצוע (ע"מ 63590-02-20 מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 1).

נקדים את המאוחר ונציין שבית המשפט קבע כי חברות שירותים ללא מלאי, המתנהלות על בסיס מזומן, רשאיות לדווח על בסיס מזומן לצרכי מס, וזאת בניגוד לעמדת רשות המסים שטענה כי רק חברות שעורכות את הדו"ח הכספי על בסיס מזומן רשאיות לדווח כך גם לצרכי מס. קרי, רשות המסים ניסתה להפוך את קבוצת החברות אשר רשאיות לדווח על בסיס מזומן לצרכי מס לקבוצה ריקה, היות ולטענתה חברות כלל אינן יכולות לדווח על בסיס מזומן בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, אולם טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט.

בנסיבות הספציפיות בפס"ד מיקוד ישראל, בית המשפט קבע כי החברה לא "התנהלה" לפי בסיס מזומן, ועל כן איננה רשאית לדווח כך לצרכי מס. מעיון בפס"ד עולה כי העובדה שהחברה חילקה דיבידנד בהתאם לעודפים שנרשמו בדו"ח כספי שנערך על בסיס צבירה, מבלי שהייתה לחברה הכנסה חייבת, באופן הפוגע בעקרון המיסוי הדו-שלבי, היוותה שיקול מרכזי בקביעת בית המשפט.

בית המשפט תמך את החלטתו בנסיבות נוספות, ובין היתר בכך שהחברה ערכה דו"ח על בסיס צבירה לצרכי הבנקים והשתתפותה במכרזים, אולם בית המשפט הנכבד מציין בפסק דינו כי אין בעובדה זו בלבד כדי להוביל לקביעה כי חברה איננה רשאית לדווח על בסיס מזומן, וזאת בניגוד לעמדת רשות המסים.

על אף כי בית המשפט הנכבד מציין כי הלכת השומרים בתוקף, לדעתנו בית המשפט הוסיף לקביעתו מבחנים אשר סותרים את הלכת השומרים ופסקי דין אחרים, וסביר כי מבחנים אלו יתבררו במהלך ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון ובפסקי דין נוספים אשר עתידים לבוא בגין הליכים תלויים ועומדים.

לאור פסק הדין, אשר לא קיבל את עמדת רשות המסים בהוראת הביצוע, נמליץ לחברות שירותים ללא מלאי, אשר חדלו מלדווח על בסיס מזומן לאור הוראת הביצוע וניהול הליכי שומה, לבחון כעת האם לחזור לדיווח לצרכי מס על בסיס מזומן. לחברות המדווחות על בסיס מזומן, נמליץ לבחון כיצד ניתן לחזק את טענותיהן המשפטיות לאור פס"ד מיקוד ישראל, כאשר לדעתנו אי עמידה בתנאים לדיווח על בסיס מזומן בשנים קודמות אינו מונע מאותן חברות לשנות את אופן התנהלותן באופן שיאפשר להן להתחיל לדווח על בסיס מזומן בשנים הבאות.

נציין כי לעמדתנו דיווח על בסיס מזומן הוא אינו הטבה. מדובר בזכות חוקית השמורה לכל נישום העומד בתנאים שנקבעו בפסיקה. יתרה מכך, מדובר בהוגנות בסיסית בין שותפים, שהם העסק ומס הכנסה, שמשרתת את שני הצדדים. במקרים רבים, הטלת מס על הכנסות שטרם נגבו עלולה למוטט חברות מבחינה כלכלית. עמדת רשות המסים משקפת מחשבה לטווח קצר אשר מתמקדת ברצון להקדים את גביית המס, על חשבון האינטרס ארוך הטווח של המדינה להקל על עסקים בכדי לאפשר צמיחה ושגשוג כלכלי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס או אל רו"ח ארז חגי ממשרדנו.