דרישות רשות המסים להחזר מענקי קורונה

חוזר לקוחות אפריל 2021

דרישות רשות המסים להחזר מענקי קורונה

לאחרונה, החלה רשות המסים לדרוש מעסקים שקיבלו מענק מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020 (להלן: "החוק") להחזיר את גובה המענק אשר גבוה מסכום ההוצאות הקבועות של העסק, כאשר לגישת רשות המסים, ניתנה למנהל רשות המסים הסמכות להקטין את גובה המענק במסגרת סעיף 7 לחוק.

לדעתנו, לאור העובדה כי המחוקק נמנע מלהגדיר את המושג הוצאות קבועות בחוק, והמחוקק קבע נוסחה מתמטית אחידה כיצד יחושב גובה המענק של כל עוסק תוך קביעת תקרה לגובה המענק, אין לבחון את גובה המענק ביחס לסכום ההוצאות הקבועות של העסק, היות והמחוקק העדיף פשטות ואחידות על פני עבודה כירורגית פרטנית לכל עוסק, ולכן יהיו עוסקים שיפסידו כתוצאה מאופן החישוב ויהיו עוסקים שיווצר להם רווח כתוצאה מכך.

בנוסף, מנוסח החוק עולה לדעתנו כי הסמכות שניתנה למנהל רשות המסים לסטות מהנוסחה, הינה סמכות שנועדה להיטיב בלבד.

פרשנות רשות המסים אינה סבירה לדעתנו, כי ככל שלגישתם התכוון המחוקק לסייע רק בגין "כיסוי" ההוצאות הקבועות של העסק, מדוע התעלם המחוקק מהשאלה האם למרות הקיטון במחזור של העוסק האם הכנסותיו גבוהות או נמוכות מסך ההוצאות הקבועות או האם קיימים עודפים בעסק. קרי, בהתאם לחוק ולגישת רשות המסים, גם עסק שמחזור עסקיו גבוה מהוצאותיו הקבועות, אולם חווה ירידה במחזורים, יכול להיות זכאי למענק, גם אם יש לו עודפים צבורים משמעותיים. אם כך, ממה נפשך? מדוע לגישת רשות המסים מצב בו מחזור העסק נמוך מההוצאות הקבועות, אולם ביחד עם המענק הוא גבוה מההוצאות הקבועות הוא אינו עונה לתכלית החוק?

משום כך, אנו סבורים כי ראוי שרשות המסים תאמץ את תוצאת נוסחת המענקים, גם במקום בו לגישתם גובה המענק עולה על ההוצאות הקבועות, בייחוד לאור העובדה כי המענק מהווה הכנסה לצרכי מס, כך שככל שנוצר "רווח" מהמענק משולם עליו מס בשיעור של עד 50%.

אף לו היינו מקבלים את גישת רשות המסים לעניין סמכות המנהל כאמור לעיל, אנו חולקים גם על האופן המצמצם בו מפרשת רשות המסים את גובה ההוצאות הקבועות של העסק, ואת המצב בו ללא הגדרה בחוק למונח הוצאות קבועות וללא פרסום הוראת ביצוע של מנהל רשות המסים בנושא, כל עובד רשות המסים מאמץ לו גישה עצמאית.

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להתייעץ בנושא ולשקול הגשת השגה על החלטות רשות המסים ובמידת הצורך פניה לוועדות הערר אשר הוקמו לשם כך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס או אל עו"ד רז יהלום ממשרדנו.