דרישת הוצאות פחת בניין בהתאם לגישת הרכיבים

חוזר לקוחות אוגוסט 2018

הנדון: דרישת הוצאות פחת בניין בהתאם לגישת הרכיבים

נשאלת השאלה האם רשאי נישום לדרוש שיעורי פחת שונים בגין בניין וציוד נתיק המחובר אליו, כגון: מעליות, מערכות קירור, גנרטורים וכדומה.
לשאלה כאמור יכולות להיות נפקויות מס משמעותיות, לאור העובדה כי ציוד ניתן להפחתה בשיעור %7%­40 ,לעומת בניין אשר לרוב מופחת בשיעורים של %4%­5.
הפסיקה לא עסקה רבות בשיעורי הפחת לגבי ציוד המחובר לבניין, כאשר פס"ד האחרון שדן בסוגיית הפחת על ציוד כאמור הינו הלכת קולנוע רינה (ע"א 72/406 ,(משנת 1973 .בעניין קולנוע רינה, בית המשפט קבע כי במה וציפוי קירות הינם חלק מהבניין, ולא ניתן להפרידם לצורך דרישת שיעורי פחת שונים. בית המשפט פסק כי לצורך הקביעה האם יש להפחית את הציוד ביחד עם הבניין או בנפרד, יש לבחון האם חיבור הציוד לבניין גורם לאיבוד ניידות זמני או קבוע, וככל שניתן לנתק את הציוד, האם הציוד שומר על "זהותו" גם לאחר ניתוקו.
בפס"ד מלונות צרפת ירושלים (ע"א 12/2587 (אשר עסק בקביעת שווי המלון לצרכי תשלום מס רכישה, קבע בית המשפט העליון, תוך "יישום" הלכת רינה ו"מבחן הכוונה", כי מעליות, מערכות מיזוג אוויר (צנרת, תעלות, מפוחים, ומנועים) ומערכות החשמל והתאורה הינם חלק בלתי נפרד מהמבנה. יחד עם זאת, בית משפט בעניין מלונות צרפת ירושלים, מציין מפורשות כי קביעתו חלה רק לעניין מס רכישה, ולצרכי מס הכנסה ניתן לקבוע שיעורי פחת שונים לציוד מאשר לבניין.
לדעתנו המקצועית ובהתבסס על פס"ד מלונות צרפת ירושלים, נישום אשר אוחז בידו חוות דעת שמאית הקובעת כי ציוד מסויים, כמפורט לעיל, הינו נתיק וניתן להעבירו ולהשתמש בו בבניין אחר, אף אם עסקינן באפשרות תיאורטית אשר סביר כי לא תיושם הלכה למעשה, רשאי הנישום להפחית את הציוד הנתיק בהתאם לשיעורי הפחת בתקנות, באופן נפרד מהפחת של הבניין.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד יאיר בנימיני ועו"ד (רו"ח) שחר שטראוס ממשרדנו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.