הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון אנונימי והשלכות תיקון חקיקה בעניין תושבי חוץ המקיימים את חזקת הימים בישראל

חוזר לקוחות ספטמבר 2019

הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון אנונימי והשלכות תיקון חקיקה בעניין תושבי חוץ המקיימים את חזקת הימים בישראל

ברצוננו לברך את כלל לקוחותינו וידידינו בברכת שנה טובה, חתימה טובה, חג שמח ומועדים לשמחה. בחלק המקצועי של חוזר זה נזכיר את ההזדמנות האחרונה לפנייה להליך גילוי מרצון במסלול האנונימי וכן נסקור את השפעת תיקון החקיקה על תושבי חוץ המקיימים את חזקת הימים בישראל. הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון אנונימי

בחודש דצמבר 2017 פרסמה רשות המיסים נוהל, אשר במסגרתו ניתנה האפשרות לפנות בבקשה לגילוי מרצון באופן אנונימי ולדווח על הכנסות אשר היו חייבות בדיווח בישראל ולא דווחו.
להליך הגילוי מרצון האנונימי נקבע מועד סיום והוא 2018.12.31 ולאחריו, עד לסוף שנת 2019 יתאפשר המשך הליך הגילוי מרצון באופן גלוי בלבד.

להבנתנו, המועד האמור להגשת בקשות בצורה אנונימית לא יוארך ועל‐כן מומלץ למי ששוקל פניה כאמור להזדרז בקבלת ההחלטה ובהכנת המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה ולהגישה עד תום שנת 2018 על מנת ליהנות מהאפשרות לניהול ההליך בצורה אנונימית.
יובהר כי על פי הנוהל, מבקשת רשות המיסים כבר בעת הגשת הבקשה כי יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים כגון : צו ירושה ,דפי יתרות ותנועה של חשבונות בנק וכו'.
למשרדנו ניסיון רב בניהול המו"מ מול רשות המיסים לגבי טיפול בבקשות לגילוי מרצון ואנו ממליצים בחום על ניהול ההליך בצורה אנונימית כך שרק בסופו יצטרך הלקוח לקבל את ההחלטה הסופית אם ברצונו להשלים
את ההליך בהתאם להסכמות האנונימיות עם רשות המיסים או שמא לסגת מההליך מבלי שפרטיו יתגלו לרשויות.
בהקשר ללוח הזמנים הצפוף נדגיש כי בקשה אשר תוגש עד ליום 2018.12.31 תטופל כבקשה במסלול אנונימי על אף שהטיפול בה יהיה בשנת המס 2019.
השפעת תיקון חקיקה על תושבי חוץ המקיימים את חזקת הימים בישראל תיקון 223 לפקודת מס הכנסה הרחיב את חובת הגשת דוח שנתי לצורכי מס הקבועה בסעיף 131 לפקודה
גם למי שלטענתו הינו תושב חוץ כיוון שמרכז חייו אינו בישראל אולם הוא מקיים את חזקת הימים האמורה בהגדרת תושב ישראל שבסעיף 1 לפקודה.
על‐פי ההגדרה האמורה, חזקת הימים מתקיימת וקובעת כי אדם הינו תושב ישראל באחד משני המקרים דלהלן:
1 .האדם שהה בישראל, בשנת המס, 183 ימים או יותר.
2 .האדם שהה בישראל, בשנת המס, 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.
בהקשר זה נדגיש כי חזקת הימים הינה חזקה הניתנת לסתירה ומהווה כלי עזר למבחן מרכז החיים הנקבע על‐פי פרמטרים רבים כגון: מקום בית הקבע, מקום מגורי המשפחה הגרעינית, מקום העבודה, מקום האינטרסים הכלכליים, המקום בו מתקיימים הקשרים החברתיים ועוד.
על אף שהתיקון האמור חוקק רק בחודש אפריל 2016 ,תחולת החקיקה החדשה רלוונטית לדוחות המס כבר לשנת 2016 עצמה ואילך.
מהבחינה הפרוצדורלית, הטוען כי הינו תושב חוץ אך מקיים את חזקת הימים, חייב בהגשת דוח המפרט את העובדות עליהן מתבססת טענתו כי הוא תושב חוץ וכן חייב בצירוף אסמכתאות תומכות. הדיווח נעשה בטופס מס' 1348 המציג טבלה ובה מספר רב של שאלות אותן צריך מגיש הדוח למלא, לחתום על הטופס ולהגישו לרשות המיסים.

אם עד לשנת המס 2015 ,יכול היה נישום לנקוט בעמדה לפיה הינו תושב חוץ ומטעם זה לראות בעצמו כמי שפטור מהגשת דו"ח לרשות המיסים, הרי שתיקון החקיקה טרף את הקלפים בעבור נישומים רבים הסבורים כי הם אינם תושבי ישראל. נישומים אלו מחוייבים כיום לפנות באופן פעיל לרשות המיסים, בין בשינוי צורת הדיווח לרשות המיסים החל משנת 2016 ובין במחשבה לגבי האפשרות לפנות להליך של גילוי מרצון בגין השנים הקודמות במידה והטענה להעדר תושבות אינה חפה מקשיים.
אנו ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע בתחום המיסים בכל מקרה בו נדרש מילוי הטופס האמור, כיוון שלהערכתנו, הסבירות לבדיקה שומתית של מגיש הדו"ח הינה גבוהה מאוד ויש לבחון את כל ההשלכות הרלוונטיות טרם הגשת דוח זה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד יאיר בנימיני או אל עו"ד (רו"ח) דורון אלמקייס ממשרדנו.
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים משרדנו.