הכרה בהוצאות בשל תשלום קנס או עיצום כספי

חוזר לקוחות דצמבר 2020

הכרה בהוצאות בשל תשלום קנס או עיצום כספי

שאלת התרת ניכוין של הוצאות בגין קנסות נדון לא אחת בפסיקה, כאשר בעניין זה עומד מחד עקרון מס אמת ומנגד עומד השיקול של שמירה על תקנת הציבור.

בעניין הידרולה חילק בית המשפט העליון את ההוצאות שהתרתן יכולה לעמוד בניגוד לתקנת הציבור לשלוש קטגוריות: הקבוצה הראשונה מכילה הוצאות שהן עצמן הוצאו בעבירה, כדוגמת שוחד; הקבוצה השנייה כוללת תשלומים חוקיים שהולדתם בפעילות בלתי חוקית, כגון קנסות; והקבוצה השלישית מתייחסת להוצאות הסותרות את תקנת הציבור אף שהן עצמן אינן נוגדות הוראות חוק, כגון הוצאות חוקיות שהוציא עסק בלתי-חוקי. כבוד השופט רובינשטיין קבע כי הנטייה השיפוטית תהיה שלא להתיר בניכוי הוצאות הכלולות בקבוצה הראשונה, בעוד שבעניין הוצאות מהקבוצה השנייה והשלישית מרובות המחלוקות. בפס"ד מאוחר יותר, בעניין חברה בע"מ סבר בית המשפט העליון כי לאור העובדה שמיסים פוגעים בקניינו של האדם, ככל שלא קיים איסור חוקי לעצם ביצוע התשלום (הוצאות מהקבוצה השנייה והשלישית), נדרש איסור מפורש בפקודה בכדי למנוע את התרת ההוצאה. אם כן, כל עוד לא נקבע אחרת, הרי שבמאזני המשקל בין מיסוי מס אמת ובין תקנת הציבור, עיקרון "מס אמת" גובר.

בשנת 2009 נחקק תיקון מס' 172 לפקודת מס הכנסה, אשר הוסיף לרשימת "ניכויים שאין להתירם" את סעיף 32(16), האוסר על ניכוים של "תשלומים, בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, שיש יסוד סביר להניח שנתינתם מהווה עבירה לפי כל דין". לשון הסעיף אינה מתייחסת לתשלומים כגון קנסות, אלא רק להוצאות שעצם תשלומם מהווה עבירה על החוק ("הקבוצה הראשונה").

לדעתנו, היות וסעיף 32(16) לפקודה חוקק לאחרונה באופן יחסי, וזאת לאחר שבתי המשפט דנו פעמים רבות בהוצאות מהקבוצה השנייה והשלישית מבלי שנתקבלה הלכה מובהקת בנושא, הרי שיש לראות באופן בחירתו של המחוקק לאסור אך ורק הוצאות שעצם נתינתן מהוות עבירה, חיזוק לפרשנות המתירה בניכוי הוצאות מהקבוצה השנייה והשלישית, כגון קנסות ועיצומים כספיים.

אנו סבורים, ואף סייענו בעבר ללקוחותינו בעניין זה, כי במקרה של תשלומי קנסות ועיצומים כספיים אשר מהווים חלק מהסיכון העסקי וממהלך העסקים הרגיל של החברה, אינטרס מס אמת גובר לאין שיעור על תקנת הציבור, כאשר שלילת ניכוי הוצאות צריך שתעשה במשורה ועל פי הוראה מפורשת בפקודה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס או אל רו"ח נופר זיגדון ממשרדנו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.