הרפורמה בתחום המיסוי הבינלאומי: הסוגיות שלא "תפסו" כותרות

חוזר לקוחות דצמבר 2021

הרפורמה בתחום המיסוי הבינלאומי: הסוגיות שלא "תפסו" כותרות

הוועדה לרפורמה בתחום המיסוי הבין-לאומי הגישה לאחרונה את המלצותיה למנהל רשות המסים, ועוררה סערה גדולה. עיון במסקנותיה מעלה שתי סוגיות משמעותיות שקיבלו התייחסות זעומה בפרסומים השונים ומפאת חשיבותן בחרנו להביא אותן לתשומת ליבכם.

הסוגיה הראשונה עוסקת במס יציאה המוטל על מי שחדל להיות תושב ישראל, שמטרתו מיסוי הרווח על נכסיו של הנישום טרם עזיבתו את הארץ. על פי הדין כיום, הנישום יכול לבחור לשלם את המס החל על המכירה הרעיונית של הנכסים במועד העזיבה, או לבחור לדחות את תשלום המס עד מכירת הנכסים בפועל. במסגרת הרפורמה, ממליצה הוועדה לקבוע חובת דיווח וחובת הצהרה על מצבת הנכסים הכפופים למס יציאה ועל הרווח שהיה נוצר אילו נמכרו במועד העזיבה, כאשר חובות אלו ימשיכו לחול בכל שנת מס החל ממועד העזיבה ועד למועד תשלום מלוא מס היציאה בגין הנכסים.

נישומים שהיו בבעלותם חברות תושבות חוץ ובחרו לדחות את מס היציאה עד מועד מימוש המניות שברשותם, יכלו לחלק דיבידנד רגע לפני מכירת המניות, ובכך להפחית באופן משמעותי את מס היציאה המוטל על המניות (שכן שווי המניות לאחר חלוקת העודפים קטן). על מנת לנטרל את התמריץ המס האמור, הוועדה ממליצה לקבוע מנגנון שיאפשר מיסוי דיבידנדים שחולקו על ידי חברות תושבות חוץ ממועד ניתוק התושבות ועד מועד המימוש של המניות. בהתאם למנגנון, על בעלי השליטה בחברות תושבות חוץ תוטל חובת הצהרה נוספת על חלוקות דיבידנד במהלך אותה תקופה, כאשר לצורך חישוב מס היציאה יראו בכל חלוקה של דיבידנד כאמור כמימוש חלקי של המניות.

היות וצפוי כי שינוי החקיקה, ככל ותעבור, תחול משנת 2022 ואילך, מומלץ לשקול להיערך עוד החודש לשינוי האמור.

הסוגיה השניה עוסקת בהטלת חובת דיווח חדשה על חברות תושבות חוץ העשויות להיחשב תושבות ישראל מכוח "שליטה וניהול". על מנת להגביר את השקיפות לגבי חברות אלו, הוועדה ממליצה להטיל חובת דיווח על חברה תושבת חוץ המקיימת את כל התנאים הבאים: 1. 50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים, במישרין או בעקיפין, על ידי תושבי ישראל. 2. סכום המס בו היא מחויבת בחו"ל אינו עולה על 15% מכלל רווחיה וכן מתקיים אחד מאלה- א. היא תושבת מדינה שאינה מדינה גומלת. ב. היא לא חייבת במס, במדינת התושבות שלה, על הכנסות אשר הופקו בחו"ל (מיסוי טריטוריאלי). 3. מתקיימת בה אחת מהזיקות הבאות: 50% מחברי הדירקטוריון או נושאי המשרה בחברה תושבי ישראל, עיקר פעילות החברה בישראל, מבחן ימי השהיה של נושאי המשרה בישראל.

חברות תושבות חוץ שעמדו בכל התנאים הללו יהיו חייבות בפתיחת תיק, בהגשת דוח מס שנתי לחברות (טופס 1214), ובחובת הנמקה מדוע השליטה והניהול בחברה אינם מופעלים מישראל. כמו כן, יצורף דו"ח כספי מבוקר של החברה (ככל שקיים). מניסיוננו, הוראה זו עלולה לחול על חברות רבות בבעלות תושבי ישראל, ומומלץ לבחון את השפעת המלצות הוועדה על מבנה ההחזקות הקיים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) דורון אלמקייס או אל עו"ד שירן פולישוק ממשרדנו.