חוק להארכת תקופות ודחיית מועדים

חוזר לקוחות נובמבר 2023

חוק להארכת תקופות ודחיית מועדים

ביום  28.11.2023 פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 (להלן: "החוק") אשר מטרתו מתן הארכת מועדים ודחיית תקופות, עקב מלחמת "חרבות ברזל".

החוק קובע כי יוארכו תקופות שנקבעו בסעיפי חוק שונים, ביניהם פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין, לפי המתווה המפורט להלן:

החוק הגדיר את המונח "התקופה הקובעת" – תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ביום כ"ב בתשרי (7 באוקטובר 2023).

הארכת המועדים תחול כאשר יום תחילתה של התקופה אשר בגינה תינתן הארכת המועד (להלן: "התקופה הנדונה") חל לפני תום התקופה הקובעת, קרי לפני 7.1.2024, והיום האחרון של התקופה הנדונה חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה, כלומר בתקופה שבין 7.10.2023 ועד 7.3.2024. הארכת המועד שתינתן הינה דחייה של היום האחרון בתקופה הנדונה, כאורך התקופה הקובעת. דהיינו, דחייה של שלושה חודשים.

לצורך הבנת המתווה באופן נהיר, נעזר בדוגמה של דחיית תום התקופה הנדונה, במקרה של הודעה על סיווג חברה כחברה משפחתית. נזכיר כי בהתאם לסעיף 64א(א) לפקודה, על חברה להודיע לפקיד השומה כי הינה מעוניינת להיות מסווגת כחברה משפחתית, תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.

תרחיש א':

חברה א' התאגדה ביום 1.9.2023 (יום התחילה של התקופה הנדונה) וצריכה להגיש בקשה לפקיד השומה על סיווגה כחברה משפחתית עד ליום 1.12.2023 (היום האחרון של התקופה הנדונה).

במקרה זה, מאחר שיום התחילה של התקופה הנדונה חל לפני תום התקופה הקובעת, והיום האחרון חל במהלך התקופה הקובעת או חודשיים אחריו, תינתן אורכה להגשת הבקשה לסיווג חברה משפחתית של שלושה חודשים, כלומר עד ליום 1.3.2024.

תרחיש ב':

חברה ב' התאגדה ביום 15.12.2023 (יום התחילה של התקופה הנדונה) וצריכה להגיש בקשה לפקיד השומה על סיווגה כחברה משפחתית עד ליום 15.3.2023 (היום האחרון של התקופה הנדונה).

במקרה זה, על אף שיום התחילה של התקופה הנדונה חל לפני תום התקופה הקובעת, היום האחרון חל לאחר תום חודשיים מסיום התקופה הקובעת, ולכן לא תינתן אורכה לתקופה הנדונה, ועל החברה להגיש את הבקשה בהתאם להוראות החוק כפי שהן.

החוק יחול על מספר נרחב של תקופות המנויות בסעיפי חוק שונים, נציין את חלקן:

  • סעיף 3(ט1)(1) קובע כי בעת משיכת כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי בה (או על-ידי קרובו), מועד החיוב במס יהיה בתום שנת המס שלאחר השנה בה נמשכו הכספים. המועד האמור ידחה בהתאם להוראות החוק בשלושה חודשים. כלומר, כספים שנמשכו מחברה בשנת 2022, ניתן להחזירם לחברה עד ליום 31.3.2024 ולהימנע מחיוב במס בגין משיכתם. יצוין, כי ככל וכספים שנמשכו לא יושבו עד ליום 31.3.2024, יראו את מועד החיוב כמועד החיוב המקורי, 31.12.2023;
  • מועדי התיישנות של שומות מכוח פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין וחוק מס ערך מוסף;
  • תקופה להגשת בקשה להפחתת שיעורי מקדמת מס שבח.

החוק נעדר התייחסות למספר מועדים, כמפורט:

  • מועד דיווח בגין עסקת רווח הון בהתאם להוראות סעיף 91(ד) לפקודה;
  • המועד שבו על עולה חדש או תושב חוזר ותיק, להודיע על רצונו להחיל עליו שנת הסתגלות ממועד חזרתו ארצה, מכוח סעיף 14(ב)(1) לפקודה;
  • המועד בו תימסר הודעה לפקיד השומה בגין מעמדה של חברה כחברה להחזקת נכסי נאמנות, בהתאם להגדרת "חברה להחזקת נכסי נאמנות" בסעיף 75ג לפקודה;
  • דחיית מועדים לגבי שינוי מבנה.

כמו כן, במסגרת החוק נקבע כי דוח מס לשנת מס 2022, שיוגש לפקיד השומה בתקופה שמיום 1.1.2024 ועד ליום 31.1.2024, ייחשב לעניין הוראות הפקודה כאילו הוגש ביום 31.12.2023. הקלה זו תינתן בתנאי שנישום שהיה חייב בהגשת דוחות לשנות המס 2020 ו-2021, הגיש אותם בשנה העוקבת. דהיינו, דוח לשנת המס 2020 הוגש במהלך שנת המס 2021 ודוח לשנת המס 2021 הוגש במהלך שנת המס 2022.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) דורון אלמקייס או אל רו"ח ליפז שחף ממשרדנו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מתאים.