חלוקת דיבידנד כפויה בחברות עסקיות

חוזר לקוחות נובמבר 2019

חלוקת דיבידנד כפויה בחברות עסקיות

במסגרת חוק התקציב לשנים 2018‐2017 תוקן בין היתר סעיף 77 לפקודה, אשר מקנה לרשות המסים את הסמכות להורות על חלוקת דיבידנד בנסיבות מסוימות. הסעיף מהווה חריג למודל המיסוי הדו‐שלבי הנהוג בישראל, על פיו על הכנסות של חברה חל מס בשיעור מופחת במועד הפקת ההכנסה, ומס נוסף חל במועד חלוקת רווחי החברה לבעלי מניותיה כדיבידנד.
סעיף 77 לפקודה, בנוסחו כיום, מאפשר למנהל רשות המסים לכפות על חברות, בתנאים מסוימים שנקבעו בסעיף, לראות ברווחי החברות כאילו חולקו כדיבידנד לצרכי מיסוי, ולחייב את החברה ו/או בעלי מניותיה לשלם מס בגין חלוקת הדיבידנד הכפוי.
תהליך יישום סעיף 77 לפקודה מבוצע בשלושה שלבים עיקריים:

1 .איתור החברות הפוטנציאליות על ידי עובדי רשות המסים המוסמכים לכך;

2 .העברת פרטי החברות לאישורו של מנהל רשות המסים;

3. התייעצות של מנהל רשות המסים עם "ועדה מייעצת", אשר מורכבת מחמישה חברים שלפחות שלושה מהם אינם עובדי מדינה.

לאורך התהליך קיימת לחברה זכות להשמיע את טיעוניה, הן בפני מנהל רשות המסים והן בפני הועדה המייעצת. ככל שמתקבלת החלטה על ידי מנהל רשות המסים ליישם את הסעיף, קיימת לחברה הזכות לערער על החלטת המנהל בפני פקיד השומה ולאחר מכן בפני בית המשפט. חשוב להדגיש כי במסגרת דיונים שנערכו בוועדת הכספים על יישום סעיף 77 לפקודה, הבהיר נציג רשות המסים לוועדה כי הרשות תפעיל את סמכותה מכוח סעיף 77 לפקודה רק במקרים מצומצמים מאוד ולגבי חברות שאותרו ככאלה שאין להן פעילות עסקית ממשית ו"שיושבות על מזומנים".
מפניה של משרדנו לרשות המסים מכוח חוק חופש המידע עולה כי עד כה הועברו לוועדה המייעצת כ‐ 50 חברות, אשר מתוכן רק לגבי 4 חברות המליצה הועדה למנהל על חלוקת דיבידנד כפויה מכוח סעיף 77 לפקודה, וטרם נתקבלה החלטה סופית ביחס לחברות אלו. מתשובת רשות המסים עולה כי הרווחים המצטברים של אותן 4 חברות מסתכמים לכ‐ 4 מיליארד ₪ לפחות, והמלצת הועדה למנהל הינה על חלוקת דיבידנד כפויה של כ‐ 2 מיליארד ₪.
מתשובת רשות המסים עולה כי סעיף 77 לפקודה אכן מיושם בשלב זה על ידי הועדה המייעצת ומנהל רשות המסים במשורה. עם זאת, ידוע לנו כי לאחרונה פקידי שומה שונים פונים לעיתים תכופות אף לחברות עסקיות בדרישה לחלק דיבידנד בגין עודפים שנצברו באותן חברות עסקיות, תוך יידוע כי במידה שלא יוסכם על חלוקת דיבידנד הנושא יועבר לבחינה של הועדה המייעצת.
יובהר כי לאור ההיסטוריה החקיקתית של הסעיף ומפרוטוקולי ועדת הכספים עולה מפורשות כי אין להחיל את סעיף 77 לפקודה על חברות עם פעילות עסקית. משרדנו סבור כי חברות שמקבלות פניות כאמור אינן נדרשות לחלק דיבידנד כלל, אשר אינו בהתאם לרצונם של בעלי המניות וההנהלה. מדובר, לטעמנו, בחריגה מסמכות או באי‐הבנה של פקידי שומה ביחס למגבלות שהטיל המחוקק בחקיקת סעיף 77 .בעוד הסמכות החדשה שנקבעה בסעיף 77 היא מרחיקת לכת, היא גם מגדירה במדויק את "גבולות הגזרה" עבור רשות המסים בכל הנוגע לחלוקה כפויה של דיבידנדים. ניסיון לכפות חלוקת דיבידנד מעבר לגבולות גזרה אלו אינו תקין ולדעתנו הסיכוי למנוע את רוע הגזרה גבוה יחסית.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס ממשרדנו.
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.