מענק המשכיות עסקית בגין מלחמת חרבות ברזל – טיפים ליישום מהפסיקה והחקיקה

חוזר לקוחות דצמבר 2023

מענק המשכיות עסקית בגין מלחמת חרבות ברזל – טיפים ליישום מהפסיקה והחקיקה

בעקבות מלחמת חרבות ברזל קיימות מספר חלופות לקבלת מענקים: 1. "המסלול האדום" – מסלול שנועד לתת פיצוי מלא, ללא תקרת פיצוי, לעסקים הנמצאים עד 9 ק"מ מגבול הצפון או 7 ק"מ מרצועת עזה; 2. מענקים במסלולים שונים לאזורים מיוחדים שמשרד הבטחון הטיל עליהם מגבלות מיוחדות; 3. מענק המשכיות עסקית שנועד לפצות עסקים בכל רחבי הארץ בגין הוצאות קבועות ועלויות שכר.

הוראת השעה שנחקקה עבור מענק המשכיות עסקית דומה בעיקרה לחקיקה בקשר עם מענקי הקורונה ומבוססת על אותם עקרונות שהעלתה רשות המסים במקרים קודמים בהם נקבע מתווה לפיצויים. על כן, נרצה בחוזר זה לרכז המלצות ונקודות לחשיבה מתוך הניסיון הרב שנצבר במענקי הקורונה.

קשר סיבתי – קבלת המענק מותנית בכך כי קיים קשר סיבתי בין מלחמת חרבות ברזל לפגיעה בעסק. על אף כי במקרים רבים הקשר הסיבתי מובן מאליו לעסקים ולמייצגים, רשות המסים נוהגת לקרוא תיגר על קיומו של הקשר הסיבתי (בייחוד בעסקים בעלי מחזור תנודתי או שחלה ירידה כלשהיא במחזור טרם כניסת הוראת השעה), תוך שהיא מפרשת את המונח "קשר סיבתי" באופן צר ובצמצום. נציין, כי במקרים רבים ועדות הערר חלקו על עמדת רשות המסים בנושא זה.

עסקים בעלי מחזור תנודתי – לעמדת רשות המסים, אשר נתמכה בפסיקות של ועדות ערר בנוגע למענקי הקורונה, יש לנטרל ממחזור הבסיס עסקאות חריגות, ובעסק עם מחזור תנודתי יש להעדיף מחזור ממוצע על פני מחזור בתקופת הבסיס. תיקון מחזור הבסיס על ידי רשות המסים מתבצע במקרים בהם מחזור הבסיס גבוה, אולם התאמה כאמור יכולה להיעשות מראש גם ביוזמת העסקים, כאשר מחזור הבסיס נמוך מהמחזור הממוצע של העסק.

עסקים בעלי הוצאות נמוכות – ישנם עסקים אשר יישום נוסחת המענק בעניינם מובילה לקבלת מענק בסכום גבוה באופן משמעותי מסכום ההוצאות הקבועות בעסק. במקרים רבים במענקי הקורונה רשות המסים דרשה להחזיר את סכום המענק העודף, וייתכן כי כך תנהג גם במסגרת המתווה החל ביחס למענקים הנוכחיים.

עסקים בעלי הוצאות גבוהות – ישנם עסקים אשר יישום נוסחת המענק בעניינם מובילה לקבלת מענק בסכום נמוך באופן משמעותי מסכום ההוצאות בעסק. במקרים כאלו ניתן לבקש מרשות המסים בעת הגשת הבקשה להגדיל את סכום המענק עד ליחס של פי 1.5 מהמענק שהתקבל באמצעות הנוסחה הרגילה, וככל שרשות המסים מסרבת להגדלה כאמור, ניתן לערור על כך בפני ועדת ערר. סמכות זו לא נוצלה באופן מיטבי במענקי הקורונה ומומלץ לבקש את ההגדלה במקרים המתאימים.

שינוי עסקי מהותי בשנת 2023 – עסק שכתוצאה מפתיחת סניפים חדשים בשנת 2023, או שינוי עסקי מהותי אחר בעקבותיו גדל המחזור באופן משמעותי, באופן שהשוואה למחזור הבסיס בשנת 2022 אינו משקף את הקיטון במחזורי העסק, נדרש לשקול להגיש את הבקשה כ"עסק חדש" ולבסס את מחזור הבסיס למחזור בשנת 2023 טרם פרוץ המלחמה.

קנסות – ככל שעסק יידרש להחזיר למעלה מ- 50% מסכום המענק שהתבקש, ושנקבע כי העסק התרשל או ביצע עסקה מלאכותית בעת הגשת הבקשה, יכולה רשות המסים להטיל קנס בשיעור של 25-40% מסכום ההחזר, בנוסף לריבית והפרשי הצמדה. כך לדוגמה, רשות המסים ציינה בפני ועדת הכספים בכנסת כי דחיית תקבולים מכוונת מלקוחות על מנת לייצר ירידת מחזורים עלולה להיחשב כעסקה מלאכותית.

ריבית והפרשי הצמדה – בניגוד למענקי הקורונה, כל מענק שיידרש להחזיר יהיה צמוד למדד בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 4%.

מועד השבת מענקים ששולמו ביתר – בהתאם לעמדת רשות המסים, הגשת השגה או ערר אינה דוחה את מועד החזרת המענק שנקבע לגביו על ידי נציג רשות המסים כי שולם ביתר. לגישתנו, עמדה זו של הרשות אינה מעוגנת בחוק, ואינה עומדת בקנה אחד עם המציאות, היות שדרישות רבות של רשות המסים מתבררות כשגויות בשלב הדיונים בוועדות הערר.

ניהול הליכים בוועדות הערר – ניהול ההליך בוועדת הערר יכול להתבצע על ידי העוסק בעצמו, יועץ מס, רו"ח או עו"ד, כאשר עלות ניהול ההליך תלויה בבחירה בין האפשרויות השונות. יחד עם זאת, חשוב לקחת בחשבון שמדובר בהליך משפטי, בו ככלל חובת ההוכחה היא על העוסק, וכי לאופן ניהול ההליך יש השפעה על תוצאותו. אי ניהול ההליך באופן נכון עלול להשפיע על גובה המענק שיקבע ואף למנוע את האפשרות להגיש ערעור ככל שיידרש על החלטת ועדת הערר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס או אל עו"ד מיכל רצ'ולסקי ממשרדנו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מתאים.