ניכוי הוצאות גיבוש לעובדים

חוזר לקוחות יוני 2019

ניכוי הוצאות גיבוש לעובדים

בפסק דין דה נשון טרפיק בע"מ נגד המוסד לביטוח לאומי, שהתפרסם במאי 2014 ,נקבע כי חברת דה נשון אינה נדרשת לזקוף שווי לעובדיה בגין אירוע גיבוש שערכה החברה לעובדיה, הכולל לינה וארוחת ערב באחד מבתי המלון בארץ, ופעילויות חברתיות שונות. בהתבסס על נסיבות המקרה, קבע בית המשפט כי החברה היא הנהנית העיקרית מאירועי הגיבוש, ובוודאי במידה העולה באופן ניכר על הנאת העובדים מאותם אירועים.
פס"ד דה נשון, אף שניתן לעניין ביטוח לאומי, דחה את העמדה ארוכת הימים של רשות המיסים שראתה באירועי גיבוש בעבודה כטובת הנאה לעובד אשר נדרש לזקוף בגינם הכנסת עבודה, ובייחוד בגין אירועי גיבוש כוללים ארוחות ולינה.
באפריל 2018 ,ארבע שנים לאחר פס"ד דה נשון, פרסמה רשות המסים הנחיה המאמצת עקרונית את קביעות פס"ד דה נשון (להלן: "הנחיית רשות המסים"), אולם נקבעו בהנחיה מספר מבחנים מחמירים, אשר רק בהתקיים כולם רשות המיסים תראה באירוע ככזה שבו טובת המעביד גוברת על טובת העובד, ולכן אין צורך לזקוף שווי לעובדים. אלו הם התנאים כפי שפורסמו בלשון ההנחיה:
"א. צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, כגון: מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, נדרשת עבודת צוות וכיוצ"ב.
ב. ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע.
ג. ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.
ד. העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו (לרבות כל קרוב, כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה).
ה. פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה. במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או
במהלך חופשות, יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות.
ו. לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.
ז. הפעילות נערכת בישראל.
ח. מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה."
עוד הובהר בהנחיה של רשות המיסים כי נדרש ש"העלויות בהן עמד המעסיק הינן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה… (נכון להיום – 400 ₪ לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ₪ ליום פעילות הכוללת לינה)".
לדעתנו המקצועית, אין לקבל את עמדתה הגורפת של רשות המסים ויש לבחון כל מקרה לגופו. גם במקרים בהם אירועי הגיבוש התקיימו מחוץ לישראל, אירועי גיבוש אשר התקיימו במהלך סופי השבוע, אירועי גיבוש אשר הופחתו לעובדים ימי חופש, אירועי גיבוש שנערכו בהשתתפות בני או בנות זוג, אירועי גיבוש אשר העלות היומית לעובד חרגה מהתקרה שקבעה רשות המסים וכדומה, ניתן לראות בחברה כנהנית העיקרית מאירוע הגיבוש בנסיבות המתאימות.
לדעתנו, כל עוד טובת המעביד גוברת על טובת ההנאה של העובד, קיימים מקרים בהם המעביד רשאי לנכות לצרכי מס את כל עלויות טיולי הגיבוש כהוצאה מותרת ואין לראות בהם כטובת הנאה לעובדי החברה. עם זאת, הבדיקה צריכה להתבסס על הנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס ממשרדנו.
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.