עלויות מימון ערבות בנקאית לפי חוק המכר (דירות) אינן מהוות חלק ממחיר הדירה החייב במע"מ

חוזר לקוחות אוקטובר 2020

עלויות מימון ערבות בנקאית לפי חוק המכר (דירות) אינן מהוות חלק ממחיר הדירה החייב במע"מ

בהחלטת מיסוי שפורסמה לאחרונה על ידי רשויות מע"מ (3109/20) נקבע, כי עלויות המימון הכרוכות בהעמדת ערבות בנקאית בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974 (להלן: "חוק המכר (דירות)") אינן מהוות חלק ממחיר הדירה ולכן אינן חייבות במע"מ, וזאת בהתקיים התנאים המפורשים הקבועים בהחלטת המיסוי האמורה.

בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) מחויב כיום קבלן, המוכר דירות מגורים בבנייה, להעמיד לטובת רוכשי הדירות ערבות בנקאית בשווי הדירה הנמכר, המהווה בטוחה לתשלומים אותם שילם רוכש הדירה לקבלן על חשבון מחיר הדירה הנרכשת. העמדת הערבות האמורה לטובת הרוכש כרוכה בעלויות מימון.

בהחלטת המיסוי נדונה השאלה, האם עלויות מימון העמדת הערבות הבנקאית (להלן: "הוצאות המימון"), אשר נגבים בפועל על ידי הקבלן מהרוכש, מהוות חלק ממחיר הדירה הנמכרת, החייב במע"מ.

בהחלטת המיסוי האמורה קבעו רשויות מע"מ רשימה של תנאים מצטברים שבהתקיימם לא יראו בהוצאות המימון כחלק ממחיר העסקה, ולא תקום לקבלן חבות בתשלום מע"מ עסקאות בגינם, כדלקמן

1. בחוזה המכר ו/או בנספחיו יצוין בין היתר כי:

  • חל סעיף 3א(ב) לחוק המכר (דירות).
  • התמורה החוזית בין הצדדים כוללת סכומים המשתלמים בעבור העמדת ערבות בשביל הקונה.
  • סכומי העמדת הערבות ישולמו בפועל ע"י המוכר בשביל הקונה.
  • יינתן תחשיב עלויות הוצאות הערבות.

2. מנפיק הערבות/הביטוח יוציא קבלה על שם הקונה (לחילופין, הקבלה תהא על שם הקבלן, אך תוך ציון סכום הערבות וכי יימסר העתק הקבלה לרוכש).

3. בחשבונית המס שיוציא המוכר (הקבלן) לרוכש הדירה יצוין במפורש, כפריט נפרד, גובה הסכום שמהווה הוצאות בשביל הלקוח, תוך פירוט טיב ההוצאה "חיוב בגין עמלת ערבות חוק מכר".

בהתאם לאמור לעיל, קבלנים המשלמים סכומים שאינם נושאי מע"מ, עבור לקוחותיהם, והעומדים בהנחיות המתוארות לעיל, זכאים שלא לחייב במע"מ על רכיב הוצאות זה, מתוך כלל הסכומים שהם גובים מלקוחותיהם.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד שגיב רון ממשרדנו.