עסק לניהול ומימון חברות

חוזר לקוחות אוגוסט 2021

עסק לניהול ומימון חברות

סיווג הכנסות ניהול ו/או מימון מחברות קשורות כהכנסות מעסק, טומן בחובו יתרונות מס משמעותיים, כגון:

1. סיווג רווח ממכירת חברת בת כרווח הון בעסק, המאפשר לקזז כנגדו גם הפסדים עסקיים מועברים.

2. סיווג הכנסות מימון כהכנסות עסקיות, כך שניתן לקזז כנגד רווחים אלו גם הפסדים עסקיים מועברים, ובשנים בהן נוצר הפסד מימוני הוא ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה באותה השנה והיתרה ניתנת להעברה לשנים הבאות(בניגוד להפסד ממימוני "פאסיבי" שאינו ניתן להעברה).

3. סיווג הפסדים מהלוואות לחברות קשורות שירדו לטמיון כהפסדים עסקיים.

הבחינה האם הכנסות ניהול ו/או מימון עולות לכדי עסק יכולה להתבצע בהתאם לרשימת המבחנים שנקבעו בפסיקות הרבות, לרבות בהלכת מגיד, כגון: טיב הנכס, תדירות העסקאות, ההיקף הכספי, אופן המימון, ידענותו ובקיאותו של הנישום, קיומו של מנגנון או פעילות קבועה ונמשכת, ומעל כולם מבחן "העל". לחילופין, ניתן לבחון את סיווג ההכנסה בהתאם למבחן "היגיעה האישית" אשר אומץ לאחרונה על ידי כבוד השופט גרוסקופף בהלכת שירצקי, הבוחן האם הרווח נובע מיגיעתו האישית של הנישום או שמא באמצעות "גורמים חיצוניים".

בהתאם למבחנים לעיל, הקביעה האם הכנסות ניהול ו/או מימון עולות לכדי עסק משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לנסיבות של אותו נישום, וישנם מקרים בהם ניתן לסווג את הכנסות כעסקיות אף כאשר החברה הנישומה אינה מעסיקה עובדים, או כאשר החברה רשמה רק הכנסות ניהול או מימון ובמקרים נוספים אחרים.

לאור יתרונות המס הרבים הגלומים בסיווג הכנסות מחברות קשורות כהכנסות עסקיות, הן לצורך קיזוז הפסדים כנגד הכנסות שוטפות והן לצורך סיווג מכירות מניות בעתיד כרווח הון בעסק, מומלץ כי חברות יבחנו את הנושא לעומקו, הן בהתאם למבחנים שנקבעו בהלכת מגיד והן בהתאם למבחן היגיעה האישית בהלכת שירצקי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כאשר מתקיים מבחן התדירות בנוגע למכירת המניות, ניתן לסווג הפסדים ממכירת מניות כהפסדים עסקיים. במצב זה יש לקחת בחשבון כי בעת מכירת מניות ברווח, הנישום לא יהיה זכאי לסכום אינפלציוני פטור מכוח החלק ההוני בפקודת מס הכנסה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס ממשרדנו.