פורסמה הצעת חוק לביטול הפטור מדיווח לעולים חדשים

חוזר לקוחות מרץ 2024

בלחץ ה-OECD פורסמה הצעת חוק לביטול הפטור מדיווח לעולים חדשים

ביום 6 מרץ 2024 פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, שמטרתה לבטל את הפטור מדיווח שממנו נהנים עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים (*) (להלן: "היחיד המוטב").

(*) נזכיר, כי תושב חוזר ותיק הוא מי ששב להיות תושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ לפחות עשר שנים ברציפות.

ראשית חשוב לציין כי:

 1. אין בהצעה כדי לבטל או לצמצם את הפטור ממס הניתן לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים, אלא רק לבטל את הפטור מדיווח הקיים היום.
 2. התיקונים לגבי חובת הדיווח עבור תושבי ישראל לראשונה ותושבים חוזרים ותיקים יחולו – במידה והחוק יכנס לתוקף – רק לגבי תושבים שהפכו להיות תושבי ישראל החל מיום 1 ביוני 2025 ואילך.
 3. נאמנויות שהיו קיימות טרם החוק, יחויבו בהגשת הודעה על פרטי היוצר, הנהנה, הנאמן ומגן הנאמנות ותושבות המס שלהם בתוך 120 ימים ממועד פרסום החוק.
 4. הצעת החוק טרם עברה בכנסת ולכן כל האמור להלן מבוסס על נוסח ההצעה בלבד ואינו מהווה כיום חקיקה מחייבת.

הסבר

מאז ינואר 2007, מי שעלה לישראל או שמהווה תושב חוזר ותיק לפי מבחני הפקודה, פטור מתשלום מס ופטור מחובת הדיווח (כפי שיורחב בהמשך) לרשויות המס בישראל על כל הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל וכן על הכנסות מנכסים מחוץ לישראל במשך 10 שנים מהמועד שהיה תושב ישראל (להלן: "שנות ההטבה").

הצעת החוק באה לבטל את הפטור על הדיווח וזאת לאחר הגברת הלחץ הבין-לאומי על ישראל באמצעות ארגון ה-OECD. על-פי הביקורת שערך ה-Global Forum (גוף שפועל תחת ה-OECD), נמצאו מספר ליקויים בחקיקת המס הישראלית בעיקר בעניין זמינות מידע במשך שנות ההטבה לגבי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, ובכלל זה גם על תאגידים ונאמנויות שבאחזקתם.

להלן עיקרי השינויים:

 1. תושבים חוזרים ועולים חדשים:
 • כיום תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה פטורים מהגשת דוח במשך שנות ההטבה על כל ההכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל.

על פי הצעת החוק, יבוטל הפטור מדיווח, כך שלמעשה יחיד מוטב ידרש מידי שנה לכלול בדו"ח השנתי שלו את כלל ההכנסות שלו הפטורות ממס מכוח הפטור ליחידים מוטבים. הדבר יאפשר למעשה לרשויות לבחון אם מגיע הפטור בגין ההכנסות וכן לטעון ביחס לאי-תחולת הפטור ביחס להכנסות שקיימת מחלוקת אם מקורן מחוץ לישראל או בישראל.

 • יצויין, כי בשנים האחרונות אנו עדים למאמצים רבים של רשויות המס לכרסם בתחולת הפטור ואין ספק שביטול הפטור מדיווח עתיד לעורר מחלוקות רבות בין העולים החדשים והתושבים החוזרים ובין הרשויות, כאשר היחידים המוטבים יגלו במסגרת דיון בדו"חותיהם כי הכנסות שסברו לתומם שחוסות תחת הפטור חייבות במס מלא לגישת פקידי השומה.
 • זאת ועוד, כיום חברות זרות שהשליטה והניהול בהן מופעלות מישראל על ידי יחידים מוטבים אינן נדרשות להגיש דו"חות בישראל ואין לפקיד השומה לכאורה סמכות לדרוש הגשת דו"חות כאמור. בתזכיר מוצע, כי היחיד יחוייב לדווח על קיומן של חברות כאמור, ובסמכות פקיד שומה יהיה לדרוש הגשת דו"ח ערוך על פי כללי חשבונאות מקובלים מחברה המוחזקת על ידי יחיד מוטב.
 • בנוסף, יבוטל הפטור המאפשר היום ליחידים מוטבים שלא לכלול בהצהרות ההון שלהם נכסים מחוץ לישראל, כך שלמעשה הצהרת ההון תהפוך לכלי משמעותי בידי הרשויות לבחינת היקף הפטור והנכסים שבידי יחידים מוטבים.
 1. נאמנויות: ההצעה לבטל פטור מדיווח ליחידים מוטבים תשפיע באופן משמעותי גם על נאמנויות שכיום פטורות ממס ומדיווח משום שהיוצרים ו/או הנהנים בהם הינם יחידים מוטבים. החוק המוצע קובע כי תחול חובת דיווח על נאמנויות כאמור, ובחלק מהמקרים, חובת דיווח רטרואקטיבית על נאמנויות קיימות.

כרגע לא ברור אם הדיווח הרטרואקטיבי יחול גם על נאמנויות שהיוצרים או הנהנים בהם הגיעו לישראל לפני 1 יוני 2025, ובהחלט יתכן כי ביחס לנאמנות תחול חובת הדיווח גם על יחידים שהגיעו או יגיעו לפני תאריך זה.

 1. נאמנויות ללא זיקה לישראל: החוק מציע שנאמן תושב ישראל בנאמנות שאינה חייבת בהגשת דוח משום שכל היוצרים והנהנים בה תושבי חוץ ואין לה נכסים או הכנסות בישראל, יגיש הודעה למס הכנסה תוך 90 ימים שתכלול את פרטי בעל השליטה בנאמנות והתושבות של כל אחד מהמעורבים בה. במידה ומי מהיוצרים/נהנים/נאמנים/מגנים של הנאמנות הינם תאגידים, על ההודעה לפרט את בעלי השליטה "בשר ודם" בתאגידים אלו.
 2. פירוט בעלי שליטה בכל חברה: חבר-בני-אדם המגיש דו"חות לרשות המיסים יידרש להציג בדוח השנתי את בעלי השליטה בו (עד לרמת היחידים) יחד עם מקום תושבותם של בעלי השליטה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) דורון אלמקייס ממשרדנו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.