צניחת השווקים בעולם וההזדמנות לחיסכון מס בתגמולים הוניים המוענקים לעובדים

חוזר לקוחות - מאי 2022

איך נעשה מהלימונים לימונדה? צניחת השווקים בעולם וההזדמנות לחיסכון מס בתגמולים הוניים המוענקים לעובדים

המסכים האדומים בבורסות ברחבי העולם מטילים אימה לא רק על המשקיעים המוסדיים והפרטיים אלא גם על העובדים של אותן החברות. כיום, כל חברה ציבורית מעניקה תגמולים הוניים לעובדים בדמות מכשירים שונים. הנפוצים בהם הם אופציות, RSU ו-ESPP.

(לקוח מתוך כתבה בדה-מרקר)

בישראל, 90% מהחברות מעניקות לעובדים את התגמולים ההוניים תחת סעיף 102 לפקודה. בקצרה, סעיף 102 לפקודה מגלם הטבה לעובד בדמות מיסוי מופחת בשיעור מס הוני – 25% וזאת לעומת הכנסת עבודה – מס שולי בדומה למשכורת. כמו כן, דוחה את אירוע המס למועד מכירת המניות כתוצאה מהבשלה או המרה של התגמול ההוני שהוענק. אחד מהתנאים שיש למלא כדי לקבל את הטבת המיסוי הזאת, הוא המתנה של תקופת חסימה בת שנתיים המתחילה החל ממועד ההענקת התגמול (להלן: "תקופת החסימה"). תנאי נוסף ומהותי הוא שהנאמן יחזיק בתגמול ההוני ו/או המניות על שמו עד לסיום תקופה זו. ככל שעובד בוחר למכור מניות או להעבירם לחשבון פרטי על שמו (להלן: "מימוש") טרם חלפה תקופת החסימה, התמורה ממכירת המניות כולה או השווי הרעיוני בעת העברת המניות לחשבון הפרטי ימוסה כהכנסה עבודה – בהתאם למדרגות המס השולי של העובד (כולל ביטוח לאומי ומס בריאות, בכפוף לתקרה).

ככל שמכירת המניות מתבצעת בחלוף תקופת החסימה ושאר תנאי סעיף 102 לפקודה התמלאו, המיסוי מתחלק לשני רכיבים: הראשון, הרכיב הפירותי = ממוצע 30 הימים של מניית החברה טרם מועד הענקת התגמול או ממוצע 30 הימים לאחר הרישום למסחר של מניית החברה (ככל שהענקה בוצעה 90 ימים טרם הרישום למסחר) (להלן: "מחיר ממוצע 30 יום"), פחות הוצאות מימוש התגמול ההוני ככל שישנן (למשל עלות מימוש). השני, הרכיב ההוני = התמורה ממכירת המניות פחות הרכיב הפירותי, תמוסה כרווח הון בשיעור של 25%.

ככל שהתגמול ההוני הוענק יותר מ-90 ימים טרם המועד בו החברה נרשמה למסחר, המיסוי שיחול בעת מימוש המניות הינו רווח הון בלבד.

יתכנו כמובן מקרי קצה המושפעים ממחיר מניית החברה, מחיר ממוצע 30 יום, ועלות מחיר המימוש שיביאו למיסוי שונה. למשל, אם מחיר ממוצע 30 יום הינו נמוך מתוספת המימוש אז כל התמורה בגין מכירת המניות תמוסה כרווח הון או לחלופין אם מחיר המניה בעת המכירה נמוך ממחיר ממוצע 30 יום אז כל התמורה ממכירת המניות תמוסה כהכנסת עבודה. המקרה האחרון הוא הרלבנטי למצב בשווקים היום ולאפשרות לחסכון במס.

אחרי שהסברנו מהי ההטבה הגלומה בסעיף 102 לפקודה ותרחישי המיסוי האפשריים, נעבור כעת, למה שחיכתם לו, איך עושים מהלימונים לימונדה?

אם אתם מחזיקים כיום בתגמול הוני שניתן לממשו – תקופת ההבשלה הסתיימה ולאור המצב בשווקי המסחר בעולם מחיר המניה של החברה בה אתם עובדים היום נמוך ממחיר ממוצע 30 יום של התגמול ההוני שלכם, ואתם סבורים שמחיר המניה יעלה בעתיד, אז כדי לכם לחשוב על להוציא אותו מידי הנאמן – ולהעביר לחשבון פרטי.

נכון, אבל אמרנו ששיעור המס יהיה שולי. אז למה בעצם? ראשית כי בכל מקרה במועד המימוש שיעור המס יהיה שולי – לאור מחיר המניה בשוק לעומת מחיר ממוצע 30 יום. שנית, ככל שתבצעו את המהלך הזה כששער המניה נמוך, שיעור המס שיחול על המימוש יהיה שולי אך על שווי נמוך. המניה תשב בחשבונכם הפרטי, ובעתיד ככל שהשווקים יעלו ותבחרו למכור את המניה המיסוי שיחול על התמורה ממכירת המניה יהיה רווח הון – 25%, וזאת ללא צורך להמתין לחלוף שנתיים ממועד הענקת המכשירים, כפי שנדרש בסעיף 102 לפקודה.

כמובן שבתכנון כאמור קיים סיכון שבדיעבד תשלומי המס יהיו גבוהים יותר ככל ושער המניה ימשיך לרדת בין המועד בו הועברו המניות לחשבון הפרטי למועד מכירתן בפועל.

לשיקולים לעיל, יש להוסיף את תוספת המימוש בגין המכשירים ההוניים ככל שקיימת כזו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח)  דורון אלמקייס או אל עו"ד ליז קרישמרב ממשרדנו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.