רכישת ניירות ערך סחירים – המלצה חשובה בעקבות משבר הקורונה

חוזר לקוחות אפריל 2020

רכישת ניירות ערך סחירים – המלצה חשובה בעקבות משבר הקורונה

נישום אשר רוכש ניירות ערך סחירים, בארץ או בחו"ל, במועדים שונים ובעלויות שונות מחויב לחשב את הרווח לצרכי מס כאילו הוא מוכר את המניות לפי סדר רכישתם (Out First, In First – FIFO ,(אלא אם כן יוכל להוכיח איזה נייר ערך מכר באותה מכירה מסוימת).
להלן נוסח תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מילווה המדינה או יחידה בקרן נאמנות), תשס"ג‐2002) להלן: "התקנות") הקובעת את האמור להלן:
"נמכרו ניירות ערך זהים שנרכשו במועדים שונים, יראו אותם, לענין המחיר המקורי ויום הרכישה, כנמכרים על פי סדר רכישתם, מהראשון עד האחרון, זולת אם הוכיח המוכר לפקיד השומה את יום הרכישה והמחיר המקורי של נייר ערך מסוים."
בתקופה בה אנו נמצאים, בה שוקי המניות בארץ ובחו"ל נכנסו לתקופה של תנודתיות גבוהה, יהיו משקיעים אשר ינצלו את ההזדמנות כדי לרכוש ניירות ערך, וחלקם ירכשו ניירות ערך במספר פעימות. ככל שהרכישות יבוצעו בשוק עולה, כך שהרכישות הראשונות יבוצעו בעלות נמוכה מהרכישות שלאחר מכן, יישום התקנות יגרור חישוב רווח הון גבוה לצרכי מס במכירות הראשונות, וכתוצאה מכך תשלומי מס גבוהים במכירות הראשונות, כאשר יכול להיות מצב בו לנישום בכלל קיים הפסד ביחס לעלות הרכישות האחרונות שלו.
נהיר כי במקרה בו נמכרים כל ניירות הערך כמקשה אחת אין נפקות לסדר מכירת המניות, אולם כאשר ניירות הערך נמכרים במספר פעימות קיימת חשיבות רבה ליכולת של הנישום לבחור אילו ניירות ערך הוא מוכר
לצורך חישוב הרווח לצרכי מס.
על מנת להימנע מחישוב FIFO ,ולפעול באופן שמאפשר לבחור למכור ני"ע שנרכש בעלות ספציפית, מומלץ כאשר רוכשים נייר ערך זהה במספר פעימות בשוק עולה לרכוש כל פעימה מחשבון בנק נפרד. על ידי פיצול כל פעימה לחשבון בנק שונה ניתן להוכיח באופן ספציפי איזה נייר ערך נמכר באותה עסקה, ולתת הוראות מכירה תחילה מחשבון הבנק בו העלות לנייר הערך היא הגבוהה ביותר.
מניסיון של לקוחותינו, תכנון כאמור יכול לחסוך תשלומי מס רבים ליחידים ולחברות, ולאפשר אופטימיזציה של תכנון המס בשנה השוטפת ובשנים הבאות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס ממשרדנו.
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.